Regulamin głosowania SMS-owego o Nagrodę Publiczności w
„20-tym Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych Sokolina 2011”

<


§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy głosowanie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Organizatorem głosowania jest P.P.H.U. „STODOŁA” Bryła Piotr, z siedzibą Sokolina 5 28-506 Czarnocin NIP: 662-005-73-97 REGON: 290033256
3. Głosowanie trwa od 12.06.2011r. do 26.06.2011r.
4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (ERA GSM, PLUS GSM, ORANGE). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w głosowaniu.
5. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

§ 2 Zasady uczestnictwa w głosowaniu

1. Głosowanie rozpoczyna się dnia 12.06.2011 od godziny 00:00 i trwa do dnia 26.06.2010 do godziny 20:00. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszej publikacji głosowania na stronie www.klub-stodola.pl celem przeprowadzenia testów niezbędnych do sprawdzenia poprawności konfiguracji głosowania.
2. Głosowanie polega na tym iż z pośród wszystkich zespołów zgłoszonych do udziału w 20-tym Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych Sokolina 2011 uczestnicy głosowania za pomocą wiadomości SMS wybiorą najpopularniejszy zespół.
3. Aby wziąć udział w głosowaniu należy wysłać SMS o treści „TYPUJ.XX” na numer 71480

ZESPÓŁTREŚĆ SMS
  
DUEXTYPUJ.1
EXCLUSIVETYPUJ.2
LIDERTYPUJ.3
MAX DANCETYPUJ.4
MIRAGETYPUJ.5
REFLEXTYPUJ.6
STANDARDTYPUJ.7
THE SINGTYPUJ.8
VARIO BANDTYPUJ.9
VOCALTYPUJ.10

( Gdzie X oznacza numer danego zespołu) według powyższej tabeli - np. „TYPUJ.1” oznacza oddanie głosu na zespół DUEX.

4. Całkowity koszt jednego SMS to 1 zł netto (1,23 z % VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
5. Każdy uczestnik może brać udział w głosowaniu dowolną ilość razy. Każdy wysłany SMS zwiększa szanse wygranej zespołu na który oddany został głos.
6. W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych tylko treść odpowiadającą danemu zespołowi zgodnie z powyższą tabelką.
7. Po wysłaniu SMS opisanego w punkcie 2 uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu na wybrany zespół „ 26.06.2011 20-ty Przegląd Zespołów Młodzieżowych - Sokolina 2011. Dziękujemy za oddanie głosu na Twój ulubiony zespół ”
8. Organizator zastrzega sobie możliwość dopisania nowego zespołu do głosowania podczas jego trwania na podstawie pisemnej prośby Tego zespołu.

§ 3 Zasady przyznawania nagród

1. Nagrody dla Zespołów zostaną przyznane po zakończeniu głosowania o Puchar Publiczności w 20-tym Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych - Sokolina 2011 tj. 26.06.2011 o godz. 20:00 (podczas wieczornej części imprezy).
2. Wyniki on-line (bieżące) głosowania w formie procentowych wykresów słupkowych dostępne są na stronie internetowej organizatora pod adresem www.klub-stodola.pl a w dniu imprezy również na telebimie zainstalowanym w klubie.
3. W głosowaniu wygrywa ten zespół który zdobędzie największą ilość głosów.

§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres P.P.H.U. „STODOŁA” Sokolina 5 28-506 Czarnocin, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
Przewodniczący Bryła Piotr
Zastępca Przewodniczącego Bryła Wojciech
Sekretarz Bryła Katarzyna
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. P.P.H.U. „STODOŁA” Bryła Piotr ponosi odpowiedzialność za organizację głosowania i jego treść.
2. Atom.SMS ponosi odpowiedzialność jedynie za usługi telekomunikacyjne, umożliwiające realizację głosowania.
3. Przystępując do głosowania Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym Organizatora pod adresem www.klub-stodola.pl


<< Przeglądaj Zespoły

Przeglądaj Gwiazda 20 PZM >>

Ostatnia aktualizacja 2011.06.17